بهترين فضاى مناسب براى ورزش بانوان كجاست؟

ورزش با لباس آزادانه بانوان در فضای پارک چند سالی است که پارک بهشت مادران واقع شده در ضلع شرقی بزرگراه حقانی پذیرای بانوان گرامی برای فعالیت آزادانه در فضای باز میباشد.
شاید بیماری کوید 19 همه باشگاه های ورزشی سرپوشیده را تعطیل و مردم را خانه نشین کرده باشد.


ولی در این موقعیت بهترین کار استفاده از فضاهای باز و در مورد بانوان گرامی استفاده از بهشت مادران است.

البته این مقدار فضا برای کل بانوان شهر تهران شاید بسیار اندک باشد و اینکه باید به مسئولین این مسئله گوشزد شود که میبایست با تعیین ساعت و محل در سایر پارکها نیز در این موقعیت برای بانوان شهر تهران فراهم گردد.
فعلا امکان ورزش در بهشت مادران بصورت شخصی و همراه با گروه و مربی وجود دارد.